PRZEGLĄDY I CZYSZCZENIE POMPOWNI

W programach kompleksowej obsługi systemów kanalizacyjnych wykonujemy przeglądy oraz czyszczenie pompowni ścieków. W ramach tych zadań usuwane są osady w komorach retencyjnych pompowni, wykonujemy przegląd pomp z oczyszczeniem gardzieli zasysających. Czyścimy również zawory odcinające oraz zwrotne, płuczemy hydrodynamicznie kolektory tłoczne, sprawdzamy funkcjonalność systemów sterowania.

Na ciągach rurociągów deszczowych odwodnienia dróg i placów manewrowych, ramp za i wyładowczych oraz pozostałych powierzchni utwardzonych, obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych, wykorzystywane są systemy podczyszczania ścieków deszczowych. Są to separatory substancji węglowodorowych. W ramach zadań utrzymania „deszczówki brudnej” wykonujemy przeglądy i czyścimy separatory ropopochodnych, oczyszczamy osadniki zawiesin i piasku. Nie prowadzimy usług transportu i utylizacji substancji niebezpiecznych. W tym zakresie współdziałamy ze specjalistyczna firmą, posiadającą odpowiednie certyfikaty i uprawnienia do przewozu i utylizacji odpadów. Pozyskane odpady podczas czyszczenia są gromadzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane do utylizacji.

Eksploatacja Przydomowych Oczyszczalni Ścieków wymaga okresowego czyszczenia systemów rozsączających, aby utrzymać sprawność biologicznej mineralizacji materii organicznej ścieków na profilu glebowym i zachować odpowiednią wydajność infiltracji. Takie systemy – nawet w sytuacji korzystnych uwarunkowań glebowo-wodnych – wymagają okresowego płukania.

Wypłukiwane są osady mazisto-pylaste, które w procesach doczyszczania ścieków na systemach rozsączania, osadzają się na perforacjach sączków. Aby nie dopuścić do szybkiej kolmatacji otaczającego sączek gruntu, należy wykonywać płukanie co najmniej jeden raz w roku.

Nasza firma wykonuje takie usługi.